Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Labor ­ Komplet s.r.o.

1. Předmět prodeje

Předmětem prodeje je libovolné zboží uvedené v tomto katalogu nebo v jiném nabídkovém materiálu firmy

Labor­Komplet s.r.o. nebo jiné zboží dle písemné dohody mezi zákazníkem (déle jen odběratel) a firmou

Labor ­ Komplet s.r.o. (dále jen dodavatel).

Způsob objednání zboží

Objednávka zboží se uskutečňuje poštou, faxem nebo emailem vždy výhradně písemnou formou.

V každé objednávce prosím uvádějte:

  • objednací číslo, typ, popř. popis výrobku, počet kusů
  • přesný název odběratele, včetně IČO, DIČ a adresy
  • přesná adresa dodání (pokud se liší od adresy odběratele)
  • kontaktní telefon a jméno objednávající osoby

 

2. Cena

Cena zboží je stanovena platným ceníkem společnosti Labor ­ Komplet s.r.o. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Změny cen jsou aktualizovány v návaznosti změny cen výrobců nebo změny kurzu Kč / EUR, USD popř. jiným měnám.

Veškeré ceny zboží jsou uváděny v Kč, bez příslušné DPH. U dovozového zboží je případné clo a celní náklady započteno v ceně.

Dopravné v rámci ČR dodavatel poskytuje zdarma s výjimkou těchto případů:

  • u objednávky zboží do 5000 Kč bez DPH je účtován manipulační poplatek ve výši 50 ­ 350 Kč (výše manipulačního poplatku se odvíjí od hmotnosti, velikosti a struktury zboží ­ při postupném zasílání dodávky je poplatek účtován pouze jednou)
  • u zboží rozměrného nebo těžkého (laboratorní nábytek, těžké přístroje apod.), v takových případech je cena stanovena individuálně dohodou mezi odběratelem a dodavatelem
  • u dodávek mimo území ČR

 

3. Platební podmínky

Úhrada kupní ceny je zpravidla uskutečňována bankovním převodem. Splatnost faktur je 14 dní. Jinou dobu splatnosti je možno dohodnout individuálně předem na základě kupní smlouvy. V případě nedodržení splatnosti zaplatí odběratel dohodnutý úrok z prodlení 0,05% denně.

Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat na objednateli zálohovou platbu a to až do výše 100% kupní ceny zboží.

 

4. Dodací podmínky

Dodací lhůty se pohybují od 1 do 8 týdnů (vyjímečně až několik měsíců), v závislosti na rozsahu a druhu objednávky a dle možnosti výrobce. Dodavatel si vyhrazuje právo dodávky po částech. Dodávku zboží objednateli zajišťuje dodavatel vlastními prostředky, zásilkovou nebo kurýrní službou, poštou. Odběratel se zavazuje objednané zboží převzít nebo zajistit jeho převzetí odpovědnou osobou. Pokud odběratel nezajistí převzetí zboží na určeném místě nebo zboží odmítne bez udání řádného důvodu, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli náklady za dopravu zboží do místa určení.

Součástí dodávky zboží je návod k obsluze v českém jazyce. V případě, že zařízení vyžaduje odbornou instalaci, dodavatel zajistí uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy (na základě objednávky, dle platného ceníku).

 

5. Rušení objednávek a kupních smluv

Odsouhlasené objednávky lze zrušit pouze písemně a vzájemnou dohodou obou stran. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v  porušení povinnosti stanovené kogentně obchodním zákoníkem.

 

 

6. Odpovědnost za vady

Při převzetí zboží je odběratel povinen provést kontrolu dodávky včetně počtu kusů (fyzický stav musí souhlasit s dodacím listem). V případě zjištění vad nebo chybějících kusů zboží je odběratel povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit objednateli. Pokud je zboží doručováno kurýrní, zásilkovou nebo jinou dopravní či poštovní službou je odběratel toto zjištění povinen nahlásit přepravci nejpozději do pěti dní. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Poštovní zásilky jejichž obsah či obal je evidentně poškozen, objednatel zboží nepřevezme a vrátí poště. Dodavatel je ve smyslu platných předpisů zodpovědný odpovědný za skryté vady a funkčnost minimálně 24 (12) měsíců, pokud není záruční lhůta výslovně stanovena záručním listem na dobu delší. Reklamace musí být vždy uplatněna písemně s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisem závady, čísla a data objednávky , dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace. K veškerému dodávanému zboží jehož charakter to vyžaduje, vystaví dodavatel řádně vyplněný záruční list ve kterém bude uveden datum předání zboží, druh zboží, typ zboží, výrobní číslo, záruční doba, konec platnosti záruky.

Dodavatel není zodpovědný za vady vzniklé jednáním odběratele, které je v rozporu s dodaným návodem k použití nebo s obecně známými zásadami laboratorní praxe.

 

7. Závěrečné ustanovení

Není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, odesláním objednávky souhlasí odběratel s obchodními podmínkami společnosti Labor ­ Komplet s.r.o.

Vztahy mezi účastníky neupravené těmito podmínkami se řídí platným českým právem.

objednací číslo

název

zboží ve slevě

23.2.2018         14:22:27
Prodloužená akce na vybané sprchy TOF - SLEVA 10%. Akce trvá do 31.3.2018.
 
5.2.2018         08:00:42
Omlouváme se zapožděné zpracování vašich objednávek z předchozích dnů. Technické potíže jsme již odstranili a během dnešního dne budou objednávky zpracovány a obdržíte potvrení na vámi zadaný email. Děkuji za pochopení a těšíme se na další spolupráci s vámi. Vaše obchodní oddělení.
 
17.1.2018         00:00:00
Nabízíme vybané sprchy TOF se slevou 10%. Akce trvá do 15.2.2018.
 
Další novinky
odkazy


nic
Digestoře | Nábytek | nerezový | kovový | Laboratorní pece | Sušárny | Bezpečnostní skříně | Bezpečnostní sprchy | Váhy | pH metry | Konduktometry | Laboratorní sklo | Plasty | Keramika
Obchodní podmínky | LABOR - KOMPLET s.r.o. >>> VAŠE KOMPLETNÍ LABORATOŘ | IQis shop | (c) I&Q Computers.cz 2005
nic